Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen
1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Heavenly Cupcakes, en de consument.
2. De consument kan de door Heavenly Cupcakes op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de winkel van Heavenly Cupcakes. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen binnen Rotterdam op de op de website vermelde dag en tijd. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Heavenly Cupcakes van de bestelling van de consument.
Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Heavenly Cupcakes.
3. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden genoemd in de bevestigingsmail.
4. De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Heavenly Cupcakes worden gecorrigeerd.
4.1. Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2. Betaling vindt plaats bij het plaatsen van de bestelling. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.
5. Heavenly Cupcakes stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Heavenly Cupcakes.
6. Heavenly Cupcakes streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
7. Heavenly Cupcakes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is
de aansprakelijkheid van Heavenly Cupcakes ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
8. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
9. Eigen ontwerp
9.1 De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Heavenly Cupcakes ligt.
9.2. De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde.
9.3. Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Heavenly Cupcakes is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten.